logo

WEDSTRIJDREGLEMENT HSV VENBERGEN 2018

1.

Elke deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven. Overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting, e.e.a. ter beoordeling van de wedstrijdcommissie.

2.


Bij seriewedstrijden kan er alleen voor alle wedstrijden van de serie tegelijk worden ingeschreven. Tenzij anders vermeld, kan inschrijving plaatsvinden tot 1.30 uur voor aanvang van de wedstrijd. Bij eventuele verhindering voor de eerste wedstrijd kan er telefonisch worden ingeschreven: clubhuis 040-2043108, G. Heijmans 040-2041646 of A. Daams 040-2018517. Ook een deelnemer die niet op tijd aanwezig kan zijn dient dit telefonisch te melden.

3.


Bij eendagswedstrijden dient iedere deelnemer zich uiterlijk 1.30 uur voor aanvang van de wedstrijd te hebben ingeschreven. Er worden niet meer nummers uitgezet als dat er één uur voor aanvang van de wedstrijd ingeschreven deelnemers zijn. Het bepaalde in artikel 2 is van toepassing wanneer een deelnemer niet op tijd aanwezig kan zijn.

4.


Het vistuig bestaat uit één hengel, zonder molen of rol, met één snoer met slechts één haak De dobber moet het lood kunnen dragen.Eventuele top-elastiek mag uitsluitend in de top en het aansluitende hengeldeel worden aangebracht

5.


Tenzij anders vermeld, bedraagt de maximaal toegestane hengellengte 8 meter voor junioren en dames en 10 meter voor senioren. De lengte van de snoer is vrij gevlochten lijn verboden.

6.


Bij noodweer kan een wedstrijd worden gestaakt, zulks ter beoordeling van de wedstrijdcommissie. Indien er na een half uur geen verbetering is opgetreden, wordt de wedstrijd definitief gestopt. Als de wedstrijd tenminste voor de helft heeft plaatsgevonden, en het weer het wegen toelaat, wordt er een officiële uitslag vastgesteld (staken: 1 maal hoornsignaal; afgelasting:2 maal hoornsignaal).


7.

Er wordt uitsluitend gevist op gewicht, het aantal vissen wordt niet geteld. Bij gelijk gewicht, wordt een gelijk aantal wedstrijdpunten toegekend.

8.


Per wedstrijd worden punten toegekend: eerste plaats = 1 punt: tweede plaats = 2 punten; geen vis = aantal punten gelijk aan aantal deelnemers wedstrijd. Niet aanwezig = aantal punten gelijk aan het aantal ingeschreven deelnemers van de hele serie. De winnaar is hij/zij met het minste aantal punten. Indien bij seriewedstrijden deelnemers eindigen met hetzelfde puntentotaal, eindigt van deze deelnemers hij/zij met het hoogste totaalgewicht het hoogst in het klassement

9.


Prijswinnaars moeten persoonlijk bij de prijsuitreiking aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid vervalt het recht op de prijs, tenzij men zich vóóraf persoonlijk bij de wedstrijdcommissie heeft afgemeld


10.

Aas en voer naar keuze, uitgezonderd ver de vase, tubifex, gekleurde maden en gekleurd voer is niet toegestaan. Z.O.Z

11.Tenzij anders vermeld, bedraagt de maximaal toegelaten hoeveelheid lokvoer 2 kilo aangemaakt, inclusief verzwaring, exclusief maden enz. Iedere deelnemer moet zijn/haar voer

vooraf laten wegen. Het voer dient ter weging aangeboden te worden in een plastic zak. Indien de hoeveelheid voer te groot blijkt te zijn, moet het teveel worden afgestaan. De wedstrijdcommissie kan per wedstrijd 5 deelnemers uitloten waarvan de viskisten kunnen worden gecontroleerd t.a.v. teveel aan voer en/of verboden aas/voer.

12.


Het eerste signaal betekent voeren en vissen, het tweede signaal betekent einde wedstrijd. Zwaar bijvoeren is niet toegestaan; toegestaan is alleen datgene wat in één beweging met één hand uit los lokvoer is te omvatten. Het zgn. “cuppen”is ook toegestaan.


13.

Visplateau’s mogen niet in het water worden opgesteld. Het gebruik van zgn visvinders, voerboten en voerkatapulten is niet toegestaan.

14.
Het gebruik van een leefnet is verplicht, daar de vis na de wedstrijd wordt gewogen. Het leefnet moet een lengte hebben van tenminste 2,5 meter . M.u.v. aal, snoeksnoekbaars en steur tellen alle gevangen vissen mee en dienen in het leefnet ter weging te worden aan geboden. Een karper telt ongeacht het werkelijke gewicht voor 2 kg.Het is verboden meer dan 15 kg vis in één leefnet te bewaren. Gewicht boven 15 kg telt niet mee en i.g.v. meer dan 20 kg per net telt het gehele gewicht niet mee. Om beschadiging van kleine vis te voorkomen mogen vissen zwaarder dan 500 gram niet in hetzelfde net als kleinere vissen worden bewaard. Vis die ten tijde van het eindsignaal gehaakt is, wordt meegewogen mits binnen 15 minuten na het eindsignaal in het leefnet aanwezig. De vissen dienen in het leefnet te worden gelaten tot een weegploeg bij de visplaats is. Deelnemers die de door hen gevangen vissen niet ter weging aanbieden, worden gestraft met 50 extra wedstrijdpunten. Deze extra wedstrijdpunten kan men niet laten vallen.

15.


Bestuur en wedstrijdcommissie zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele ongevallen en schade van welke aard dan ook. Gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden beslist door de wedstrijdcommissie.

Valkenswaard, januari 2018