logo

Wedstrijd reglement H.S.V.Venbergen

Open NK Vijvervissen 2019

 

1     Elke deelnemer word geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven.

                   Overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting, e.e.a. ter beoordeling

                   van de wedstrijdleiding.

             

            2     Het vistuig bestaat uit een hengel zonder molen of rol, met een snoer met

                   een haak. De dobber moet het loot kunnen dragen. Eventuele top-elastiek mag   

                   uitsluitend in de top en in het aansluitende hengeldeel worden aan gebracht.

 

            3     De maximaal toegestane hengellengte bedraagt 10 meter. De Lijnlengte is vrij

             

 

            4     In geval van noodweer kan de wedstrijd worden gestaakt, zulks ter beoordeling  

                   van de wedstrijdleiding. Indien er na een half uur geen verbetering is

                   opgetreden , wordt de wedstrijd definitief gestopt. Als de wedstrijd tenminste

                   voor de helft heeft plaats gevonden, en het weer het wegen toelaat, wordt

                   er een officiële uitslag gemaakt. [ staken: 1 maal hoorsignaal,afgelasting 2 maal

                   hoorsignaal ].

 

             5    Er wordt uitsluitend gevist op gewicht , het aantal vissen wordt niet geteld.

                   Snoek ,snoekbaars, aal, en steur tellen niet mee en moeten direct in

                   hetzelfde water worden teruggezet. Een Karper telt ondanks zijn werkelijke

                   gewicht voor 3 kg.       

 

             6    Er wordt gevist op 2 vijvers in totaal 5 vakken. De deelnemer met het hoogste

                   gewicht wordt Nederlands kampioen, gevold door de in vangstgewicht opeen

                   volgende winnaars van de overige vakken enz. Bij gelijk gewicht wordt de

                   klassering beslist d.m.v. loting.

 

             7    Prijswinnaars moeten persoonlijk bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. Bij afwezig,

                   heid  vervalt het recht op de prijs.

 

             8    Aas en voer naar keuze, met uitzondering van drijvend aas, ver de vase ,tubifex

                   gekleurde maden.

 

             9     Voer is vrij

             

                   

            10   De wedstrijd begint om 9.00 en duurt tot 15.00 uur met een pauze van 

                   11.45  tot  12.30. tijdens de pauze is vissen ,voeren en cuppen niet toegestaan.

                   Het aanpassen en/of vervangen van de vislijn en peilen is wel toegestaan.      

 

             11   De loting der plaatsen geschiedt op afroep door de deelnemer persoonlijk

                     vanaf ca 07.30 uur. De voorbereidingstijd/opening vijvers vangt aan om

                     ca. 07.45 uur.

       

             12   Signalen tijdens de wedstrijd

                     1  signaal  = voeren en vissen

                     2  signaal  = pauze

                     3  signaal  = vissen

                     4  signaal  = Einde wedstrijd

                     Tussentijds signaal = onmiddellijk stoppen en vijvers verlaten [ onweer of  

                     Calamiteiten] onder begeleiding van controleurs [ zie ook punt 4 ].

 

              13   Zwaar bijvoeren is niet toegestaan; toegestaan is alleen datgene dat in een

                      beweging met een hand uit los lokvoer is te omvatten. Het zogenaamde

                      cuppen en tegelijkertijd vissen is toegestaan.

 

              14   Het gebruik van een leefnet is verplicht, daar de vis na de wedstrijd wordt

                      gewogen. Het leefnet moet een lengte hebben van tenminste 2,5 meter

                      het maximaal toegestane gewicht per leefnet bedraagt 10 kilo.Boven de 10 kg

                      telt 10 kg.

                      Om beschadiging van kleine vis te voorkomen mogen

                      vissen zwaarder dan 500 gr niet in hetzelfde net net als kleinere vissen

                      worden bewaard.

 

              15   Een deelnemer is verplicht zijn vangst te laten wegen,te laten noteren op de

                      wedstrijdkaart en deze voor akkoord te ondertekenen.Een deelnemer die

                      vroegtijdig de wedstrijd verlaat en/of zijn /haar leefnet uit het water

                      verwijdert voordat  tot weging wordt opgeroepen,wordt gediskwalificeerd.

                      De ter weging aangeboden vis dient in levende staat te verkeren.

 

              16   Vis die ten tijde van het eind-of pauzesignaal gehaakt is , wordt meegewogen

                      mits binnen 15 minuten na dit signaal in het leefnet aanwezig te zijn.

 

              17   Het is niet toegestaan tijdens de wedstrijd rond te lopen of mededeelnemers

                      te hinderen.Als een deelnemer een toeschouwer wil meenemen, mag dit mits

                      de toeschouwer voordurend bij de betreffende deelnemer blijft zitten.

                      [ achter het afzettingslint ].

 

              18    Visplateau,s mogen niet in het water worden opgesteld,Het gebruik van zgn,

                       fishfinders , voerboten en voerkatapulten is niet toegestaan.

 

               19    HSV Venbergenen  en de wedstrijdleiding zijn niet aansprakelijk voor

                        eventuele ongevallen en schade van welke aard dan ook. Gevallen waarin

                        dit reglement niet voorziet worden beslist door de wedstrijdleiding.

 

                                             H.S.V. Venbergen wenst u veel succes