logo

Historie

Hoewel er op 15 april 1930 een visclub werd opgericht in Valkenswaard, was dit in feite geen hengelsportvereniging. De veertien oprichters waren namelijk allemaal fuikenvissers. De geringe contributie werd maandelijks geïnd en besteed aan het uitzetten van pootaal in de rivier de Dommel. Na enkele jaren pas groeide het clubje uit tot zo’n dertig leden, waaronder ook de eerste echte hengelaars. Toen werd ook bij de molenaar van de Venbergse molen een stukje moerassige wetering gepacht en ieder lid werd geacht om een stukje van dat moeras uit te graven. Als hij dat niet wilde, moest hij in ieder geval zorgen dat het door wie dan ook gebeurde. Zo ontstond het eerste hengelvijvertje in Valkenswaard, erg ondiep maar het was een begin.

Omdat het vervoer van pootvis vanuit elders in het land zeer problematisch was, werd het vijvertje bevolkt met zelf gevangen witvis uit het Eindhovens kanaal. Weldra groeide het ledental tot zo’n vijftig personen en werd ter plaatse begonnen aan de aanleg van een tweede, grotere en veel beter voor de hengelsport geschikte vijver die in 1935 gereed kwam. Het leeuwendeel van het graafwerk werd verricht in het kader van de zgn. “werkverschaffing”. De kosten van dit projekt bedroegen f. 162,45. De helft van dit bedrag werd als eenmalige subsidie door de Gemeente Valkenswaard betaald.

De nieuwe vijver werd bevolkt met 20 grote karpers en 260 andere vissen die vanuit de kleine vijver werden overgezet. Het kleine vijvertje kreeg toen de bestemming “kweekvijver” en in 1939 werden daar 28 grote voorns uitgezet die beschikbaar waren gesteld door een vereniging uit Eindhoven (die als dank daarvoor een schenking van één gulden ontving!).

Opvallend is dat op de jaarvergadering van dat jaar besloten werd dat er voortaan om de drie maanden een ledenvergadering zou worden gehouden i.p.v. elke maand. Ieder lid was verplicht deze vergaderingen bij te wonen op straffe van een boete van 10 cent! Tijdens de oorlogsjaren vonden slechts enkele vergaderingen plaats, maar op 1 januari 1946 werd, voor het eerst sinds de oprichting, de contributie verhoogd tot 50 cent per maand.

Op 5 januari 1948 werd besloten om toe the treden tot de Algemene Hengelaars Bond ofwel AHB (de voorloper van de huidige NVVS).

In 1950 was het ledental de honderd gepasseerd en werd ook het visrecht gepacht op de aanvoersloot naar het toenmalige zwembad “de Oase”. Er werd toen ook al druk overlegd met diversie instanties om de mogelijkheden voor de hengelsport verder uit te breiden.

Op 29 mei 1951 werden de statuten van de vereniging koninklijk goedgekeurd en op 2 juni 1952 werd een nieuwe vijver (de huidige vijver 1) geopend aan de Leenderweg. Een geweldige stimulans voor de vereniging en het ledental steeg dan ook snel naar 165. Ook werd in 1954 de Dommel gepacht van de Venbergse molen tot aan de Belgische grens.

Op 16 april 1955 werd het 25-jarig bestaan van HSV Venbergen gevierd met ‘s middags een goed bezochte receptie en ‘s avonds een bal voor alle leden en hun partners. In dit kader werd ook voor de eerste keer een vismiddag voor de ouderen van Valkenswaard georganiseerd, een evenement dat inmiddels een traditie van 50 opeenvolgende jaren kent.

In 1956 besloot de Gemeenteraad tot de aanleg van een nieuwe vijver aan de Leenderweg, maar vanwege de toenmalige “bestedingsbeperking” zou de realisatie ervan nog vele jaren duren. Wel werd in 1959 het medegebruik van de visvijver als gemeentelijke ijsbaan afgeschaft (het langwerpige eiland in vijver 1 is nog een overblijfsel van die baan).

Op 29 mei 1965 kon eindelijk de nieuwe vijver (de huidige vijver 2) worden geopend en kon tevens de ledenstop van de voorafgaande 5 jaren worden opgeschort. Dat jaar werd ook de pacht van de vijvertjes bij de Venbergse molen opgezegd, zodat de verhuizing van HSV Venbergen naar het vijvercomplex aan de Leenderweg afgerond was. Het ledental was inmiddels de 400 gepasseerd.

Omdat de besprekingen over nog een nieuwe vijver niet wilden vlotten, werd in 1971 opnieuw een ledenstop ingevoerd. Ook trad HSV Venbergen toe tot de Beheerseenheid Sportvisserij Agglomeratie Eindhoven. Vanwege een verschil in interpretatie van de gemaakte afspraken was deze toetreding echter maar van korte duur.

In 1973 vond in het Belgische Tienen de eerste van een lange reeks van wedstrijden plaats in het kader van de Jumelage van Valkenswaard en Tienen. Ook werd dat jaar begonnen met de aanleg van een nieuwe vijver ter plaatse van het voormalige gemeentelijke zwembad de Oase (het noordelijke gedeelte van de huidige sportvijver). De nieuwe vijver werd in 1974 onder grote belangstelling geopend. Dat jaar werd HSV Venbergen ook lid van de Federatie Oost-Brabant. Het ledental was inmiddels opgelopen tot 562.

In 1974 vond ook voor de eerste keer het jaarlijkse Kiwanis forellenfestijn plaats, waarvan de opbrengsten bestemd waren ter ondersteuning van enkele artsen in Oost-Afrika.

In 1975 ging de AHB op in de nieuwe NVVS met 21 aangesloten federaties. Dit was ook het jaar van een massale verontreiniging van de Tongelreep met bergen schuim die tot hoog in de bomen reikten. Duizenden en duizenden vissen in de Tongelreep, de aanvoersloot en ook in de vijvers werden hiervan het slachtoffer. Een van de zwartste bladzijden in de geschiedenis van HSV Venbergen.

In 1977 stelde de gemeenteraad een krediet beschikbaar voor de hoognodige renovatie van de oevers van de vijvers 1 en 2. Deze vijvers konden in 1978 feestelijk worden heropend met een forellenwedstrijd.

In 1979 werd een feestcommissie gevormd ter voorbereiding van het 50-jarig jubileum in 1980. Dat jubileum werd op grootse wijze gevierd, beginnende met een H. Mis in de St. Nicolaaskerk, gevolgd door een receptie en een feestavond voor alle leden en hun partners. Ook verscheen er een jubileumboek getiteld “50 jaar hengelsport in Valkenswaard”.

De (zelfgeschreven) eerste cursus voor jeugdleden vond plaats in 1983. De cursus bestond uit drie avonden theorie over materialen, technieken, natuur en milieu, een morgen praktijkvissen onder deskundige begeleiding en een avond waarop examen gedaan werd, gevolgd door de feestelijke uitreiking van de getuigschriften.

In 1984 werd voor de 10e keer de jumelage-wedstrijd met de Tiense Fishing Club gehouden. Tevens was HSV Venbergen dat jaar een van de oprichters van de Vereniging Dommelvisrecht die namens een aantal verenigingen van het waterschap de Dommel het visrecht pacht op al het stromende water in Zuid-Oost Brabant. Ook werd een begin gemaakt met de bouw van een eigen clubhuis op het vijvercomplex.

1985 stond in het teken van het geheel in eigen beheer gebouwde clubhuis dat op 29 juni plechtig werd geopend en ingezegend door ons lid pastoor Meijers. Dat jaar liep het ledental op tot 850 en werd op 30 juni voor de eerste maal een Open Dag gehouden met veel voorlichting, een viskwis en een ruil- en verkoopbeurs voor gebruikte hengelsportmaterialen. Bovendien werd dat jaar voor de eerste keer de jeugdsportsubsidie toegekend door de gemeente Valkenswaard.

In 1986 werden er, in samenwerking met en gefinancierd door de jubilerende Nieuwe Levenskracht, vier voor minder-valide hengelaars aangepaste steigers gebouwd aan de vijvers 1 en 2 en werden er tevens betonnen paden daar naartoe en een verharde parkeerplaats aangelegd. Sindsdien was HSV Venbergen veelvuldig gastheer voor bezoekers van medische dagverblijven en bewoners van verzorgingstehuizen van heinde en verre.

Op 11 juni 1987 ging de eerste spade de grond in voor de uitbreiding van de sportvijver (vijver 3) die in 1988 feestelijk kon worden geopend. Doordat enkele leden zelf de schuilketen bouwden, bleef er wat ruimte over op de begroting en kon de gemeente het clubhuis aansluiten op het aardgasnet. De centrale verwarmingsketel die toen kon worden geïnstalleerd betekende een enorme verbetering t.o.v. de tot dan toe gebruikte oliekachel.

1990 stond in het teken van het 60-jarig jubileum met een aantal bijzondere evenementen zoals een forellenfestijn.

In 1994 vond voor de eerste keer het Valkenswaards Open plaats, een jaarlijks terugkerend evenement waarvan de baten geheel bestemd zijn voor telkens een ander goed doel (dat jaar het Rode Kruis afd. Valkenswaard). Ook werd in 1994 een begin gemaakt met het hoognodige uitdiepen van de vijvers 1 en 2.

Vanwege de zeer uitgesproken voorkeur van de leden voor het vissen in de Limburgse wateren, met name de grintgaten, werd na zeer veel commotie op 1 januari 1995 de overstap gemaakt van de Federatie Oost-Brabant naar de Federatie Midden-Limburg. Op 26 april konden de vijvers 1 en 2 feestelijk worden heropend.

Op 10 juli 1996 kon het 1000ste lid worden ingeschreven.

Via onze betrokkenheid bij de Werkgroep Aangepast Sporten van de gemeente Valkenswaard, kon in 1997 ook vijver 3 worden voorzien van een aangepaste vissteiger en een verhard pad daar naartoe.

In 2000 werd het 70-jarig bestaan op gepaste wijze gevierd met een receptie en een nieuw evenement: de zgn. kanjer-karpercompetitie.

In 2004 slaagde het 500ste jeugdlid sinds 1983 voor het examen van de jeugdcursus.

De jaren na 2000 stonden voornamelijk in het teken van consolidatie: behouden en verfijnen van wat bereikt was. Er werd veel aandacht besteed aan publiciteit, het aanleggen van een e-mail-adressenbestand van de leden, het opstarten van een eigen website enz. enz. Het ledental schommelde steeds rond de 1150.

Een de laatste jaren steeds groter wordende bedreiging voor de vereniging is de opkomst van de aalscholvers die massaal onze vijvers komen leegplunderen. Er werd al van alles geprobeerd, maar tot nu toe zonder resultaat.

Tot zover deze opsomming van feiten en mijlpalen in de evolutie van HSV Venbergen van een groepje broodvissers tot een vereniging met ook veel aandacht voor natuur en natuurbeleving en met een vijvercomplex met een sociale functie als ontmoetingsplaats voor de talrijke leden en ook niet-leden. Dit alles werd mogelijk gemaakt door die talloze vrijwilligers die de afgelopen 75 jaar zo veel tot stand hebben gebracht en die wij daarvoor niet erkentelijk genoeg kunnen zijn.