logo

PRIVACY VERKLARING  HSV Venbergen

 

HSV Venbergen is gevestigd te Valkenswaard en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235275. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HSV Venbergen verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Het clubgebouw van HSV Venbergen is voortaan voorzien van een camera beveiligingssysteem. 4 camera’s binnen en een buiten )op toegangsdeur onder afdak).

Primaire doel van dit systeem wat ook ,middels bordjes, is aangegeven op het hele pand is preventief.

De beelden worden digitaal opgenomen en maximaal 10 dagen bewaard.

Beelden worden nooit getoond aan anderen behalve aan politie bij calamiteiten. ( Inbraak, onderzoeken), in zulks soort gevallen zullen de beelden dan ook veiliggesteld worden.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

 HSV Venbergen verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien  u:
 

zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij HSV Venbergen;

een product of dienst afneemt bij HSV Venbergen ,nieuwsbrieven, deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);

contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

 

HSV Venbergen verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
 

voorletters en naam;

geboortedatum;

adres;

e-mailadres;

telefoonnummer;

leeftijd;

geslacht;

rekeningnummer(s);

het lidmaatschap(nummer) van een hengelsportvereniging;

en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

browsercookies.

Pasfoto (alleen) voor nachtvispas dit op verzoek van controlerende instanties zoals politie en verenigingscontroleurs.

 

 HSV Venbergen kan deze gegevens gebruiken om:
 

het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;

beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);

voorlichting (informatievoorziening);

onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);

handhaving.

 

 

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 

U kunt contact opnemen met HSV Venbergen via telefoonnummer  040-2043108 of per e-mail: info@hsvvenbergen.nl  voor:

 

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV Venbergen persoonsgegevens verwerkt;

 

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

 

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV Venbergen met betrekking tot u verwerkt;

 

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV Venbergen.


 

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

 

HSV Venbergen zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

 

HSV Venbergen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om

uw gegevens te beveiligen.

 

 

DERDEN

 

HSV Venbergen kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

 

aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;

NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;

verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);

personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

 

HSV Venbergen verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV Venbergen/Sportvisserij Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

 

WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

 

C.A.Corstjens, secretaris HSV Venbergen,

 

Valkenswaard, februari 2018